.

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดตาล

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดตาล

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้แทนจาก ตำแหน่ง
1 นายบุญธรรม พิกุลทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นายสวัสดิ์ ยิ้มแย้ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3 นายศราวุธ ปานสัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
4 นายจำรูญ แก้วกาญจน์ ผู้นำชุมชน กรรมการ
5 นายเล็ก เตมียะชาติ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
6 พระครูวิสิฐธรรมานันท์ ผู้แทนศาสนา กรรมการ
7 นายระดมพร หนูเผือก ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
8 นางจำเรียง สุดห่วง ผู้แทนครู กรรมการ
9 นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตาล

๑. นายประจวบ เอกเอี่ยม                  ๒. นายคมศักดิ์ เหมือนสอาด

๓. นายอุดม หนูเผือก                        ๔. นายมาลี พัดเจริญ

๕. นายสมชาย ล้อไป                        ๖. ร.ต.ไพโรจน์ ชมภูนุช

๗. นางสายฝน ชมภูนุช                    ๘. นายวีระ คีมชุน

๙. นายสถาพร พรมเกิด                    ๑๐. นายชะนวน สังข์แดง

๑๑. นางมาลี เวชกัน                        ๑๒. นายสมัย เชื้อชาติ

๑๓. นางพิสมัย แก้วเกษ                  ๑๔. นายสุวรรณ เกิดผล

๑๕. ร.ต.แถม กลมเกลา                   ๑๖. นางโกศล ปานสัน

๑๗. นายสุธี ปักสิน                         ๑๘. ร.ท.สุชิน แจ่มศิริ

๑๙. นางสาวสมร ปั้นสิน                 ๒๐. นางลมัย หลาวทอง

๒๑. นายสมชาย หัตถกิจ                 ๒๒. นางสาวเสริม พรชูเกียรติ

๒๓. นายกิติศักดิ์ จันทร์พา              ๒๔. นายบุญชาล เอกเอี่ยม

๒๕. นางสายชล ดิสบัวเฉื่อย           ๒๖. นางสมใจ วีระเสถียร

๒๗. นางสงบ เยื้องเจริญ                 ๒๘. นายสุชาติ มะรงริด

๒๙. นางยุพิน ศรีเดชะ                     ๓๐. นางสำราญ นาคศรีจันทร์

๓๑. นางสุภาพร ศรีสวัสดิ์               ๓๒. นายมนัส พิกุลทอง

๓๓. นางแดง สร้อยอากาศ               ๓๔. นายสงัด เกษแก้ว

๓๕. นางลูกอินทร์ วรรณงาม           ๓๖. นางเกสร วิทยาสุข

๓๗. นางสุวรรณ โตกระจ่าง            ๓๘. นางสาวนิตยา พิกุนทอง

๓๙. นางประจวบ วิกูล                     ๔๐. นายนพ นิลแก้ว

๔๑. นางละเมียด ผลจันทร์              ๔๒. นางบาหยัน ร่มไทร

๔๓. นางประวิง พิกุลทอง               ๔๔. นายสุนันท์ กุลานนท์

๔๕. นางรัชนี คลังสิน                      ๔๖. นางสาวมาลี อ่วมน้อย

๔๗. นางนิสารัตน์ นกพ่วง               ๔๘. นางนวลจันทร์ ดีเย็น

๕๐. นางสาวทองสุข เกิดผล        ๕๑. นางสาวนุจรี กลมเกลา

 

 

 
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มิถุนายน 2567
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.28.227.63
คุณเข้าชมลำดับที่ 452,579
 
โรงเรียนวัดตาล
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel : 0-2501-7210  Fax : 0-2501-7210
Email : wattalschool@hotmail.co.th