.

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดตาล

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป
 

โรงเรียนวัดตาล เป็นโรงเรียนภาครัฐขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดการศึกษาฟรีแก่นักเรียนทั้งในและนอกเขตบริการ
ที่ตั้ง อยู่เลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใกล้สวนตาลน้อย ของท่านผู้หญิงอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา เป็นเขตติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี เปิดทำการสอน ตั้งแต่อนุบาล ๓ ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๓ ห้องเรียน มีนักเรียน ๓๐๖ คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๔ คน ประกอบด้วย ข้าราชการครู ๑๑ คน อัตราจ้างชั่วคราว ๑๓ คน (ได้แก่ ครูอัตราจ้างชั่วคราวงบประมาณอบจ.นนทบุรี ๔ คน ครูชาวต่างประเทศ ๑ คน ครูอัตราจ้างชั่วคราวงบประมาณสพฐ. ๒ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน ครูพี่เลี้ยง (งบประมาณอบต.บางตะไนย์ ๒ คน และ สพฐ. ๑ คน นักการภารโรง งบประมาณจากสพฐ. ๑ คน และงบประมาณอบต.บางตะไนย์ ๑ คน )
 
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับวัดตาล
ทิศตะวันออก
 
ติดต่อกับสถานีอนามัยตำบลบางตะไนย์ และแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับถนนเกษตรอุดม

 
ตราประจำโรงเรียน
 
 
 
สีประจำโรงเรียน
แดง - น้ำเงิน
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกมะตาด
 
 
 
คำขวัญโรงเรียน
การศึกษาดี   วินัยงาม   กิจกรรมเด่น
 
ปรัชญาโรงเรียน
วิชฺชา ปรมํ ธนํ
ความรู้เป็นทรัพย์อันประเสริฐ
 
วิสัยทัศน์
“ คุณธรรมคู่ความรู้    มุ่งสู่ภาษาสากล
ค้นคว้าด้วยสื่อเทคโนโลยี    สุขภาพดีทั่วหน้า
รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย   
ห่างไกลยาเสพติด   ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ”

 

 

อัตลักษณ์

                ๑. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ และจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควบคู่การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย
                ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนจนเกิดเป็นนิสัยรักการอ่าน
                ๓. จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเป็นภาษาที่สอง จากครูชาวต่างประเทศทุกระดับชั้น
                ๔. จัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด คำนวณ ใช้เหตุผลในการแสวงหาความรู้และมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
                ๕. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ นักเรียนมีสุขภาพดี และรู้จักป้องกันตนเองหลีกหนีจากยาเสพติดทุกชนิด
                ๖. จัดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นคุณค่า มีส่วนร่วมในการพัฒนาและบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงามอยู่เสมอ
                ๗. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งที่เป็นสากลและดั้งเดิม
                ๘. จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ
                ๙. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

เอกลักษณ์


                ๑.การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
                ๒.การจัดกิจกรรมส่งเสริมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย
                ๓.การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ
                ๔.เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
                ๕.การจัดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนรวมของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
 

วัตถุประสงค์

นักเรียน   เป็นบุคคลสำคัญอันดับแรกต้องได้รับการอบรมสั่งสอนให้บรรลุผล   ดังนี้

๑.นักเรียนใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
๒. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน   เป็นภาษาที่สอง
ได้
๓. นักเรียนมีพื้นฐานคิดคำนวณได้เป็นอย่างดี
๔. นักเรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพและสามารถใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศ   แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
๕. นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะ สิ่งแวดล้อม   อนุรักษ์ ประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นให้พัฒนาดียิ่งขึ้น
๖. นักเรียนมีคุณธรรม   มีความซื่อสัตย์   เสียสละ   ขยัน   ประหยัด   อดทน   มี
สัมมาคารวะ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๗. นักเรียนมีความสามารถในการคิด ใช้เหตุผล แสวงหาความรู้   และมีทักษะในการทำงาน
๘. นักเรียนมีสุนทรียภาพทางศิลปะ นาฏศิลป์   ดนตรี และเล่นดนตรีได้อย่างน้อย   1   ชนิด
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน

 

 

 
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มิถุนายน 2567
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.28.227.63
คุณเข้าชมลำดับที่ 452,736
 
โรงเรียนวัดตาล
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel : 0-2501-7210  Fax : 0-2501-7210
Email : wattalschool@hotmail.co.th