.

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดตาล

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

             โรงเรียนวัดตาล เป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง ก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์   ๒๔๗๖    เปิดทำการสอนครั้งแรก   ตั้งแต่ ชั้นมูล ถึง ป.๔   มีนักเรียนประมาณ ๕๐ คน โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดตาล เป็นสถานที่เรียน      มีพระอธิการสุข   ธมมสนโน (หลวงปู่ศุข   กล่อมการ) เจ้าอาวาสวัดตาล เป็นผู้อุปการะ     นายทองดี (สิงห์)   กร่างสะอาด เป็นครูใหญ่ เป็นคนแรก

                 พ.ศ. ๒๕๐๑   วัดตาล โดย พระครูเปลือย   นราสโภ เจ้าอาวาสวัดตาล ได้รับมอบที่ดินของวัดให้เป็นสถานที่เรียน และก่อสร้างอาคารเรียน   จำนวน   ๒   ไร่   ๑   งาน   ๒๕   ตารางวา 

                 พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก แบบ ป.๑ ก ใต้ถุนสูงจากเงินบริจาค ของชุมชน    สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ 

                 พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา ได้มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ต่อเติมอาคารเรียน มีอาคารเรียนเพิ่มอีกหนึ่งหลัง อาคารอเนกประสงค์ ส้วม บ้านพักครู ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เก็บน้ำฝน   โรงเพาะเห็ด ร้านสหกรณ์   ร้านตัดผม   ห้องสมุด แท่นพระพุทธรูป สวนสมุนไพร และอื่นๆ เท่าที่เห็นในขณะนี้

                 พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙   ได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ, ห้องสมุด   ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พอสรุปได้ดังนี้

๑. จัดทำสวนหย่อม – สมุนไพร มีพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา และไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดทั้งภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ มูลค่า ๓๒,๐๐๐    บาท งบประมาณโรงเรียนจัดหาเอง

๒. ท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง   ๖๐ ซ.ม บริเวณสนามตลอดแนว ๙๐ เมตร พร้อมท่อพักเป็นระยะ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐   บาท สนับสนุนจาก อบต.บางตะไนย์  

๓. ซ่อมแซมพื้นค.ส.ล. หน้าอาคารเรียน ทำรางท่อระบายน้ำ    ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ กรุผนังห้องด้วยกระเบื้องแผ่นเรียบ เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง เป็นอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อน ติดตั้ง แอร์ ๓๒,๐๐๐ BTU   จำนวน ๒ เครื่อง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบต.บางตะไนย์       เป็นเงิน   ๔๒๕,๕๐๐ บาท 

๔. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ เครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยี เครื่องฉายภาพทึบแสง วัสดุสื่อการสอนสำเร็จรูป เป็นเงิน   ๗๐,๐๐๐ บาท

๕. ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์    ซื้อวัสดุทดลองและอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์   เป็นเงิน   ๒๕,๐๐๐ บาทจากงบประมาณผู้ว่า CEO

๖. ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ จัดซื้อติดตั้งวัสดุสื่อ CAI เป็นเงิน   ๓๐,๐๐๐   บาท งบประมาณผู้ว่า CEO

๗. ปรับปรุงห้องสมุดเดิม  จัดซื้อหนังสือ ครุภัณฑ์ ตู้ ชั้นวางหนังสือ     ๔๐,๐๐๐   บาท    งบประมาณผู้ว่า CEO   และจากนิสิตมหาวิทยาลัยหอการค้า ประมาณ   ๔๐,๐๐๐ บาท

๘. ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียนชั้นล่าง, สนาม,   ลานอเนกประสงค์ , อาคารอเนกประสงค์, และบ้านพักครู โดยได้ งบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง นานประมาณ 2 เดือน ตุลาคม    ๒๕๔๙ - พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จากงบกลาง   เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท

๙.  พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดหาเงินบริจาค จากผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ก่อสร้างอาคารหอสมุดและศูนย์วัฒนธรรมของโรงเรียน แล้วเสร็จ เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐   บาทและได้รับพระราชทานชื่ออาคาร จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “อาคารหอสมุดและศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๐. พ.ศ. ๒๕๕๑   จัดทำสวนหย่อม หน้าหอสมุดฯ   จากงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.บางตะไนย์ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑๑. สร้างแผ่นป้ายรอบอาคารอเนกประสงค์ มีบรรยากาศ สีสด ใสสวยงาม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ อีกแห่งหนึ่ง    เป็นเงิน   ๑๐,๐๐๐   บาท

๑๒. พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดสร้างโรงครัว ปูกระเบื้องพื้นโรงอาหารและโรงครัว ห้องประชุมเล็ก ฐานที่ตั้ง ร.๕ 

ที่ติดพระบรมฉายาลักษณ์ คอนกรีต ประดับลายปูนปั้น โพเดี้ยมหน้าเสาธง   รวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท       ( เงินโรงเรียน ๑๓๐,๐๐๐ บาท   + นายบุญธรรม   พิกุลทอง   สร้างและบริจาคสมทบ ๓๗๐,๐๐๐ บาท)

๑๓.รั้วคอนกรีตด้านหลัง 66 เมตร จัดสร้างโดย คุณคมศักดิ์ เหมือนสะอาด ด้วยเงินบริจาคของตนเอง เป็นเงิน     ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๔. พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๕๒๐ ล   ขนาดความสูง ๕ ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาด ๒๐ ห้องเรียน จำนวนเงินค่าก่อสร้าง   ๒๗,๖๙๐,๐๐๐ บาท

๑๕. พ.ศ. ๒๕๕๔   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ชั้นอนุบาล ทาสี ปูกระเบื้องทั้งในและนอกห้องเรียน ถนนคสล. กว้าง ๗.๕๐ เมตร พร้อมรางระบาย ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ขนาด ๑๐ ห้อง เปลี่ยนฐานส้วม เปลี่ยนกระเบื้องพื้นและผนังใหม่ทั้งหมดพร้อมทาสี    งบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม ปี ๒๕๕๓ จำนวนเงิน ๖๖๕,๐๐๐ บาท

๑๖. พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดทำอ่างล้างมือ ขนาด ๑๐ ก๊อก ยาว ๘ เมตร ติดกระเบื้องผนังและตัวอ่าง บริจาค สร้างโดย นายบุญธรรม พิกุลทอง    ๒๕,๐๐๐ บาท

๑๗. พ.ศ. ๒๕๕๔ ติดมุ้งลวด และ กระจก พร้อมกรอบ ช่องแสงทุกห้องเรียนเพื่อกันนก งบประมาณ โรงเรียน เป็นเงิน   ๒๘,๙๐๐     บาท

๑๘. พ.ศ. ๒๕๕๔   ติดพัดลมโคจรเพดาน เดินสายไฟ วางท่อ ๒๐ ห้อง ห้องละ ๔ ชุด จากเงินบริจาคของผู้ปกครองนักเรียน เงินรายได้จากการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   ๑๖๓,๒๐๐ บาท

ฯลฯ

 

 
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มิถุนายน 2567
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 32 คน
หมายเลข IP 100.28.227.63
คุณเข้าชมลำดับที่ 452,661
 
โรงเรียนวัดตาล
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel : 0-2501-7210  Fax : 0-2501-7210
Email : wattalschool@hotmail.co.th